Thực nghiệm
Bình an là nền tảng của hạnh phúc

Bình an là nền tảng của hạnh phúc

03/02/2018 10:41 Chiều

Thông thường, bình an được hiểu là không gặp những biến cố trở ngại cho đời sống, không bệnh tật, không tai nạn. Trong đạo Phật, khái niệm bình an được hiểu sâu sắc hơn, đó là tâm an ổn, trong không bị các phiền não tham lam, ganh ...