Phật học
Phật tử chỉ nương tựa Tam bảo

Phật tử chỉ nương tựa Tam bảo

09/11/2017 7:06 Sáng

HỎI: Tôi là Phật tử, trước đây, ngoài kính thờ Phật và Bồ-tát tôi còn thờ thêm Thần tài, Thổ địa và Táo quân. Nay tôi đã hiểu đạo nên có ý định chỉ thờ Phật và Bồ-tát thôi. Như vậy hình tượng, bài vị, lư hương, ban thờ của chư vị ...