Phật học
Hỏa hóa kinh sách đúng pháp

Hỏa hóa kinh sách đúng pháp

17/12/2017 11:10 Sáng

Hỏi: Tôi là Phật tử thường công quả trong chùa. Gần đây, thầy trụ trì thường nhờ tôi mang những kinh sách đã hư cũ, không dùng được nữa đi hỏa hóa (đốt). Quý Báo cho tôi hỏi cách thức hỏa hóa đúng như pháp là thế nào? Đốt ...