Phật học
Lời dạy của bậc Long Tượng Phật giáo

Lời dạy của bậc Long Tượng Phật giáo

05/12/2019 10:33 Sáng

Cuộc đời của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích giữa chốn thiền môn hết sức giản dị, hơn 100 mùa sen nở, Ngài đã cống hiến cho đạo và cho đời một tấm gương sáng ngời để hậu học noi theo mà tu học. Đại lão Hòa ...