Phật học
Do nhân duyên gì người xuất gia tranh giành nhau?

Do nhân duyên gì người xuất gia tranh giành nhau?

25/05/2018 5:36 Sáng

Tranh giành, tranh đấu, tranh cãi, tranh đua là những tập khí cố hữu của chúng sinh. Cội nguồn của mọi sự tranh chấp ấy là tham dục và kiến dục. Tham dục là ưa thích, mê đắm vào ngũ dục (tiền bạc, sắc đẹp, danh vị, ăn uống, ...