Phật học
Lợi ích của tứ trọng ân

Lợi ích của tứ trọng ân

03/08/2017 5:23 Chiều

Trên đà tiến bộ của đất nước về mọi mặt đều được phát triển đến tột bực, vật chất đầy đủ, con người dễ bị tha hóa nếu không có sự kết hợp của luật pháp nghiêm minh, đưa giáo lý Phật đà vào trong giáo dục thì e ...