Phật học
Đi tìm ngọn đèn

Đi tìm ngọn đèn

10/06/2019 1:08 Chiều

Theo như lời hứa với Ma vương tại đền thờ Cāpāla thì vào ngày trăng tròn tháng Vesākha, Đức Phật sẽ viên tịch Níp-bàn 1.   Trong hành trình đi đến Kusinārā – nơi Ngài sẽ xả bỏ tấm thân ngũ uẩn – Thế Tôn đã có rất nhiều lời dạy, ...