Phật học
Quan điểm của Phật giáo về quyền được sống của loài vật

Quan điểm của Phật giáo về quyền được sống của loài vật

07/10/2020 10:54 Chiều

Vấn đề bức xúc của loài người hiện nay là môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng và nhiều loài động vật đang bị hủy diệt. Vì vậy, nhiều hội nghị thế giới đã đưa ra những giải pháp cấp thiết về thái độ sống đúng đắn của con người đối với môi trường và động vật, để có thể bảo vệ trái ...