Phật học
Tự hiểu mình để chọn đúng pháp môn tu

Tự hiểu mình để chọn đúng pháp môn tu

29/05/2017 9:31 Chiều

Tôi thường nghe có người nói mình tu là để thành Phật. Cho nên, Phật làm gì thì mình làm cái đó! Phật nói vô thường, mình tu vô thường, quán chiếu tất cả các pháp đều như huyễn, như mộng. Phật dạy vô ngã, mình về nhà, ra ...