Tu học
Đức Phật dạy về sự bình đẳng dù sinh con trai hay con gái

Đức Phật dạy về sự bình đẳng dù sinh con trai hay con gái

20/07/2019 10:45 Sáng

Với tuệ giác của Thế Tôn, Ngài đánh giá nhân cách một con người tốt hay xấu, hữu dụng hay vô dụng hoàn toàn không dựa vào giới tính, địa vị, giai cấp hoặc chủng tộc mà tùy thuộc vào nghiệp lực (nghiệp cũ và mới) của chính cá ...