Tu học
Ý nghĩa Phổ Hiền hạnh nguyện kệ

Ý nghĩa Phổ Hiền hạnh nguyện kệ

11/07/2018 8:15 Sáng

Kết thúc danh hiệu Phật trong phần Hồng danh sám hối là Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng công đức và vô lượng thọ. Vô lượng quang tiêu biểu cho trí tuệ. Vô lượng thọ tiêu biểu ...