Tu học
Tu hành ở nơi hẻo lánh có dễ thành tựu?

Tu hành ở nơi hẻo lánh có dễ thành tựu?

17/03/2018 5:44 Sáng

Đừng tưởng ở riêng là tốt hết, trừ khi ở riêng mà biết tu, ở chỗ vắng mà biết tu thì có lợi lớn. Nếu không biết tu chưa chắc đã có lợi. Vì tâm mình không phải đợi có cảnh nó mới chạy nhảy, mà có cảnh hay ...