Media
Tăng Ni trẻ với nhiệm vụ hoằng pháp

Tăng Ni trẻ với nhiệm vụ hoằng pháp

29/12/2019 10:26 Sáng

Tăng Ni trẻ làm cách nào để thực hiện bổn phận thiêng liêng cao đẹp đó, khi vẫn còn là những học Tăng, học Ni đá cứng chân mềm? Hoằng pháp bằng cách nào? Làm thế nào để trở thành một vị pháp sư ngồi trên pháp tòa để ...