Đặc trưng
Ý nghĩa về Như Lai

Ý nghĩa về Như Lai

24/10/2019 9:44 Sáng

Như Lai là một vị đã hiểu rõ thế giới, như vậy là đã đạt đến chỗ tột cùng của thế giới, mới có thể hiểu biết về thế giới. Nhưng phải ở trong thế giới mới có thể hiểu biết thế giới, phải ở trong sanh tử mới ...