Ăn chay
Vạn vật hữu linh vậy ăn chay có ích gì?

Vạn vật hữu linh vậy ăn chay có ích gì?

24/10/2017 4:47 Sáng

Tôi có người bạn nói quan điểm đạo Phật và một số nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ “vạn vật hữu linh”, nghĩa là vạn vật đều có tánh linh, cỏ cây cũng có cảm giác, cũng biết buồn đau. Vậy chủ trương ăn chay của đạo Phật ...