Cộng đồng
Ý nghĩa của việc làm công đức

Ý nghĩa của việc làm công đức

20/09/2019 8:58 Sáng

Công đức mang ý nghĩa là làm trong sạch tâm, làm cho tâm thanh tịnh. Sau khi tìm hiểu và phát tâm thiện lành trước khi làm những việc cứu giúp người nghèo khó, trong khi làm lòng vẫn thiện lành và đầy từ bi, sau khi làm vẫn ...