Mạn đàm
Phật đản sinh trong tâm mỗi người

Phật đản sinh trong tâm mỗi người

21/05/2018 4:19 Sáng

Ngày 14 và 15 âm lịch tháng 4 hằng năm, thành truyền thống thiêng liêng: là ngày lễ kỷ niệm Phật đản sanh – ngày quan trọng nhất đối với hàng Tăng Ni, Phật tử nói riêng và chúng sanh nói chung. Đức Phật ra đời với sự Giác ngộ của Ngài đã chuyển hóa cứu độ cho rất nhiều chúng ...