Bên tách trà
Bên bờ sống chết, được cứu sống lại

Bên bờ sống chết, được cứu sống lại

20/09/2019 10:24 Sáng

Gia đình Liên xã niệm Phật ở Đài Trung do lão ân sư Bính Công tổ chức và đặt tên. Ban Song tu là một ban được lập hồi tháng 8 năm Dân quốc thứ 44, Ban trưởng Khâu Tâm Trí, Phó Ban trưởng Lâm Đức Kim, Lý Trần ...