“Mục đích tối thắng” trong kinh Phật có nghĩa gì?

14/07/2014 4:50 Chiều

Hỏi: Bạch Thầy,, trong đoạn kệ thứ nhất [của Tám Thi Kệ Luyện Tâm] có câu “với tâm mong muốn đạt được mục đích tối thắng”, vậy mục đích tối thắng có nghĩa là gì?

Khangser Rinpoche: Mục đích tối thắng gồm hai loại: mục đích tối thắng tạm thời và mục đích tối thắng vĩnh cửu. Mục đích tối thắng vĩnh cửu là Phật quả. Muốn đạt Phật quả phải tu thiền quán về tâm từ bi đối với chúng sanh. Muốn thiền quán tâm từ bi đối với chúng sanh thì phải trân quý gìn giữ chúng sinh. Nếu quý vị có thể trân quý gìn giữ chúng sinh thì quý vị mới có thể phát tâm từ bi đến chúng sanh. Phát tâm từ bi đến chúng sanh thì mới tu thành Phật quả. Tu thành Phật quả chắc chắn cần phải thiền quán về tâm đại từ bi. Vì trân quý gìn giữ chúng sanh nên tu thành Phật quả. Đây là mục đích tối thắng vĩnh cửu.

7
Mục đích tối thắng tạm thời có nghĩa là quý vị phải có một cuộc sống an lạc. Cuộc sống an lạc có nghĩa tâm quý vị phải thư thả. Tâm quý vị thư thả thì quý vị sẽ trân quý giữ gìn chúng sinh khác. Mục đích tối thắng tạm thời và mục đích tối thắng vĩnh cửu, tất cả cũng cần trân quý gìn giữ chúng sinh. Điều này rất quan trọng. Tôi thường hỏi mọi người tinh hoa của cuộc đời con người là gì? Tinh hoa cuộc đời con người là lúc nào cũng sống hạnh phúc. Khi nói tinh hoa cuộc đời quý vị là thành Phật thì nhiều người trên thế gian không công nhận đâu. Nhưng nếu nói tinh hoa cuộc đời con người là sống hạnh phúc thì không ai không công nhận. Nếu quý vị nói quý vị tin Phật quả, quý vị theo đạo Phật nhưng cuộc đời quý vị không hạnh phúc thì quý vị đánh mất tất cả rồi. Cho nên tinh hoa cuộc đời con người là phải sống hạnh phúc. Đây gọi là mục đích tối thắng tạm thời. Mục đích tối thắng vĩnh cửu là thành Phật, tiêu diệt hoàn toàn phiền não. Hai mục đích này đều vì chúng sinh nên phải trân quý gìn giữ chúng sinh.

Theo Dipkar Việt Nam

 

Các tin đã đăng